03.09.2021 | REDASP

Objavljen javni poziv za učešće u Programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija u 2021. godini

 

Razvojna agencija Srbije objavila je Javni poziv u okviru Programa podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija.Razvojna agencija Srbije, kroz sprovođenje višegodišnjeg Programa podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija, ima za cilj podršku privrednim društvima u proizvodnim delatnostima da kroz unapređenje svojih poslovnih performansi ispune uslove da postanu dobavljači multinacionalnih kompanija (MNK).

Uslovi za učešće u programuPravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava ima Podnosilac prijave koji kumulativno ispunjava sledeće opšte  i  posebne  uslove:

Opšti uslovi:

 1. da je Podnosilac prijave registrovan u APR, odnosno upisan u odgovarajući registar privrednih društava, najkasnije do 1. januara 2018. godine;
 2. da kapital Podnosioca prijave nije u javnoj svojini;
 3. da je Podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 4. da Podnosilac prijave nije u teškoćama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći;
 5. da Podnosilac prijave nije povezan sa kupcem ili potencijalnim kupcem;
 6. da Podnosilac prijave ne ispunjava uslove za sticanje statusa MNK ili nije povezan sa grupacijom koja ispunjava uslove za sticanje statusa MNK, u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva;
 7. Podnosilac prijave koji je povezan sa grupacijom koja ispunjava uslove za sticanje statusa MNK i koji je povezan sa kupcem ili potencijalnim kupcem koji ispunjava uslove za sticanje statusa MNK može učestovati u Programu ukoliko efekat učešća rezultira uvođenjem inovativnog proizvoda;
 8. da Podnosilac prijave nije neopravdano odustao od učešća u prethodnim Programima.

Posebni uslovi:

Tehnički kapacitet:

 1. da Podnosilac prijave poseduje implementiran sistem kvaliteta ISO 9001.

Poslovni kapacitet:

 1. da Podnosilac prijave kao pretežnu delatnost obavlja prerađivačku delatnost u: sektoru automobilske industrije – uređaji  i komponente za automobilsku industriju (plastika, guma, mašine / oprema); sektoru mašina  i opreme za druge namene; sektoru obrade metala; sektoru gume i plastike; sektoru proizvodnje kućnih aparata i delova kućnih aparata; sektoru električnih i elektronskih sistema i elemenata električnih i elektronskih sistema;
 2. da proizvodi Podnosioca prijave pripadaju grupi direktnih/indirektnih materijala koji se nalaze u lancu vrednosti industrijskih sektora iz tačke 1. Poslovnog kapaciteta i da Podnosilac prijave raspolaže mašinama i opremom koje mogu biti upotrebljene za serijsku proizvodnju direktnih/indirektnih materijala koji se nalaze u lancu vrednosti industrijskih sektora iz navedene tačke.

Kadrovski kapacitet:

 1. da Podnosilac prijave ima minimum 15 zaposlenih lica u radnom odnosu, na dan 27. avgusta 2021. godine, prema evidenciji CROSO.

Finansijski kapacitet:

 1. da je Podnosilac prijave u toku 2019. ili 2020. poslovne godine ostvario poslovni prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga (od čega je izuzet prihod od prodaje robe) nastalih obavljanjem delatnosti iz proizvodnih sektora koji su predmet podrške ovog Programa, na domaćem ili/i inostranom tržištu, u iznosu ne manjem od 35.000.000,00 RSD;
 2. da vrednost osnovnih sredstava iskazanih u okviru pozicija AOP 0010 (Nekretnine, postrojenja i oprema) pojedinačnog, odnosno konsolidovanog bilansa stanja, u 2019. ili 2020. poslovnoj godini Podnosioca prijave, nije manja od 35.000.000,00 RSD;
 3. da protiv Podnosioca prijave nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak, postupak reorganizacije ili postupak likvidacije.

Namena bespovratnih sredstava

Programom se sufinansiraju aktivnosti Korisnika koje se odnose na unapređenje poslovnih performansi koje su u skladu sa potrebama uspostavljanja saradnje ili preporukama MNK. Bespovratna sredstva koja se odobravaju u skladu sa Programom mogu se dodeliti u vezi realizacije projektnih aktivnosti, odnosno mera intervencija koje se odnose na ulaganje u materijalnu imovinu i/ili konsultantsku podršku.

Raspoloživa finansijska sredstva 

Za realizaciju Javnog poziva u 2021. godini opredeljen je budžet u iznosu od 230.000.000,00 RSD. 

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, refundacijom kao sufinansiranje u visini do određenog procenta iznosa opravdanih troškova.Sredstva se dodeljuju odabranom Korisniku u skladu odredbama Uredbe kao državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć). U skladu sa članom 4. Uredbe, iznos de minimis državne pomoći koji se dodeljuje Korisniku ne sme preći 23.000.000,00 dinara u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine.

Način prijavljivanja

Javni poziv je objavljen 27. avgusta 2021. godine i trajaće 60 dana, odnosno do 26. oktobra 2021. godine.

Prijave se podnose elektronski, kreiranjem korisničkog naloga na linku https://prijave.ras.gov.rs/  i verifikacijom internet adrese.Svaki Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu.

Detaljnije informacije o uslovima i konkursnu dokumentaciju svi zainteresovani mogu pogledati na stranici Razvojne agencije Srbije https://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-privrednim-drustvima-za-ulazak-u-lance-dobavljaca-multinacionalnih-kompanija-u-2021-godini-1Podeli/Cuvaj
Program za nabavku opreme
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
EU Integracije
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft