18.03.2024 | REDASP

KONKURS ZA PODSTICAJNA SREDSTVA IZ LOKALNOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE U OPŠTINI ARANĐELOVAC U 2024. GODINI

U skladu sa ugovorom o saradnji zaključenim između Opštine  Aranđelovac, Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja i Fondacije Ana i Vlade Divac, a uz podršku USAID-ovog Projekta „Velika mala privreda”, Implementacioni partner Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja raspisuje:

KONKURS ZA PODSTICAJNA SREDSTVA IZ LOKALNOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE U OPŠTINI ARANĐELOVAC U 2024. GODINI

Konkursom je planirana podrška fizičkim licima – nosiocima komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava koji se bave proizvodnjom i preradom hrane. Ukupna raspoloživa sredstva po ovom konkursu su 5.000.000,00 dinara za 2024. godinu. Ovim konkursom se posebno pozivaju žene i mladi koji su nosioci poljoprivrednih gazdinstava da se prijave i koriste podsticajna sredstva za razvoj svoje proizvodnje.

PREDMET PODSTICAJNIH SREDSTAVA:

Podsticajna sredstva namenjena su za nabavku:

    Kvalitetnog priplodnog materijala (ovaca, koza i svinja)
 

PRAVO UČEŠĆA PO OVOM KONKURSU IMAJU:

·         Fizička lica – nosioci registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva sa aktivnim statusom:

-          koja imaju prebivalište minimalno 3 godine na teritoriji lokalne samouprave Arnđelovac;

-          koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo i poljoprivrednu površinu na teritorili lokaln samouprave Arnđelovac.

 

Podnosioci prijave na Konkurs mogu da ostvare pravo na korišćenje podsticajnih sredstava jednom u toku budžetske godine i ne mogu se prijaviti ponovo za podršku do isplate svih prethodno dobijenih sredstava po ovom Konkursu.


Fizičko lice - nosilac poljoprivrednog gazdinstava koji ostvari pravo po ovom osnovu potpisuje ugovor sa Implementacionim partnerom Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja sa jasno definisanim pravima i obavezama.

Maksimalan iznos sredstava za nabavku grla je 500.000,00 dinara sa PDV-om po poljoprivrednom proizvođaču.

Maksimalan iznos po grlu je sa PDV-om: za ovce 30.000,00 dinara; za koze 25.000,00 din; i za svinje 40.000,00 din.


Ukoliko su korisniku potrebna grla čija je cena veća od maksimalno dozvoljenog iznosa naznačenog u konkursu, u tom slučaju korisnik ima pravo da aplicira za grla čiji je vrednost sa PDV-om veća, sa tim da razliku u ceni plaća samostalno, a podsticajna sredstva koristi kako bi lakše realizovao investiciju.


OBAVEZE KORISNIKA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Korisnici podsticajnih sredstava su u obavezi da pri potpisivanju ugovora, kao sredstvo obezbeđenja, deponuju ličnu menicu u iznosu pozajmljenih sredstava.

Nakon uplate sredstava na račun poljoprivrednog gazdinstva koje je potpisalo ugovor, korisnik je u obavezi da u roku od 3 radna dana, celokupan iznos uplaćenih sredstava utroši za nabavku grla iz prijave prenosom sa računa poljoprivrednog gazdinstva na račun dobavljača.

Takođe, korisnici mere preuzimaju obavezu da u naredne tri godine od potpisivanja ugovora sa Implementacionim partnerom  vrate svoj deo učešća i to:


Fizička lica vraćaju:

·         U prvoj godini potpisivanja ugovora odobren grejs period

·         U drugoj godini 50% ukupne vrednosti podsticajnih sredstava. Uplata se vrši kvartalno, odn. u tri jednaka dela u toku godine, početkom kvartala, i to: prvi kvartal januar-mart, drugi kvartal april-jun, treći kvartal jul-septembar.

·         U trećoj godini 50% ukupne vrednosti podsticajnih sredstava. Uplata se vrši kvartalno, odn. u tri jednaka dela u toku godine, početkom kvartala, i to: prvi kvartal januar-mart, drugi kvartal april-jun, treći kvartal jul-septembar.

 

U slučaju vremenskih nepogoda ili vanrednog stanja (poput epidemije), Upravni odbor Fonda može da donese odluku o produžetku roka vraćanja sredstava. Tačan rok produžetka otplate će biti utvrđen u zavisnosti od posledica nastalih usled više sile.

Rok za prijavu na konkurs je od 18. marta 2024. do 5. aprila 2024. godine. Prijave koje pristignu nakon utvrđenog roka neće biti prihvaćene.

OBAVEZNA KONKURSNA DOKUMENTACIJA KOJU DOSTAVLJAJU FIZIČKA LICA:

    Obrazac prijave na konkurs (Образац бр.1 Пријавни формулар Аранђеловац.doc)
    Saglasnost za obradu podataka o ličnosti (Образац бр2. Пристанак на обраду података Аранђеловац.doc)
    Očitana lična karta podnosioca prijave
    Potvrda o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva za 2024. godinu E-agrar
    Izvod iz biljne proizvodnje E-agrar
    Potvrda o broju umatičenih grla (u koliko već poseduju grla)
    Potvrda sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje - za nezaposlena lica
     Potvrda o radnom odnosu izdatu od strane privrednog subjekta kod koga podnosilac prijave ima zasnovan radni odnos sa datumom izdavanja koji mora biti nakon otvaranja ovog poziva - za zaposlena lica
    Penzioni ček – za penzionere
    Uverenje PIO fonda da se za podnosioca zahteva ne uplaćuju doprinosi po bilo kom osnovu
    Uverenje iz lokalne poreske da je podnosilac prijave izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda (LPA)
    Predugovor overen kod notara

DODATNA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA FIZIČKA LICA:

    Ukoliko lice – podnosilac prijave ili član poljoprivredng gazdinstva ima obrazovanje u oblasti poljoprivrede/veterine, dostavlja diplomu o stečenom obrazovanju u oblasti poljoprivrede/veterine

Podnosilac konkursne prijave potrebnu dokumentaciju može dostaviti u kopiji, pri čemu Komisija zadržava pravo da zatraži na uvid original ili dostavljanje kopije overene od strane nadležnog organa.

Investicija koja je predmet programa ne sme da bude isporučena ili plaćena delimično ili u  celosti pre potpisivanja ugovora o dodeli podsticajnih sredstava.


POSTUPAK SPROVOĐENJA KONKURSA:

Dostavljene prijave će biti administrativno i komisijski proverene od strane Implementacionog partnera u smislu kompletnosti i administrativne usaglašenosti.

Zajednička komisija razmatra prijave na konkurs, utvrđuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na podsticaje, vrši rangiranje prijava po utvrđenim kriterijumima, koje dostavlja Implementacionom partneru, koji objavljuje preliminarnu listu reda prvenstva za dodelu sredstava. Podnosioci prijave mogu uložiti prigovor u pisanoj formi Komisiji u roku od 8 dana od dana objave preliminarne liste Iplementacionom partneru.

O osnovanosti prigovora Komisija odlučuje u skladu sa pravilima javnog poziva i izjašnjava se u roku od tri dana od prijema primedbe na osnovu podataka navedenih u prigovoru, konkursne dokumentacije, činjeničnog stanja utvrđenog prilikom terenskog obilaska podnosioca zahteva, ukoliko je neophodno. Nakon roka za prigovor, i razmatranja eventualnih prigovora od strane podnosilaca prijava, Komisija objavljuje konačnu listu reda prvenstva za izbor korisnika na koju ne postoji mogućnost žalbe.

Korisnik mere po ostvarivanju prava potpisuje Ugovor sa Implementacionim partnerom o pravima i obavezama koja su jasno definisana Ugovorom.

 

NAČIN DOSTAVLJANJA DOKUMENTACIJE

 

Obavezna konkursna dokumentacija kao i dodatna konkursna dokumentacija, sa obaveznim potpisom podnosioca prijave dostavlja se u jednom primerku  u zatvorenoj koverti lično ili preporučenim putem poštom, na adresu:

 

Opštinska uprava, Odeljenje za privredu i društvene delatnosti:

Adresa: Venac Oslobođenja 10, 34300 Aranđelovac

 

Sa naznakom za Konkurs za podsticajna sredstva iz lokalnog fonda za razvoj poljoprivrede u Opštini Aranđelovac za 2024. godinu

 

Na poleđini koverte napisati naziv i adresu podnosioca prijave

 

Rok za podnošenje prijava je 05.04.2024. godine.

Javni poziv je objavljen na oglasnoj tabli lokalne samouprave i Implementacionog partnera, kao i na internet stranicama partnera na projektu.

www.divac.com/rs/Konkursi

https://arandjelovac.rs/konkursi-oglasi/

http://www.redasp.rs/

Za sve dodatne informacije možete da se obratite koordinatorima projekta:

1.      Fondacija Ana i Vlade Divac

Milijan Maraš, 062/778793, milijan.maras@divac.com

  1. Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja

Goran Miljković, 063/404918, goran.miljkovic@redasp.rs

3.      Opština Aranđelovac

Goran Orlić, 064/9192375, mailto:goranorlic@yahoo.com

Javni poziv se objavljuje u okviru programa „Lokalni fondovi za razvoj poljoprivrede“ koji sprovodi Fondacija Ana i Vlade Divac u okviru Projekta „Velika mala privreda“, koji finansira USAID, a implementira ACDI/VOCA.

KRITERIJUMI ZA BODOVANJE FIZIČKIH LICA:

Redni broj

 

Tip kriterijuma za izbor

Da/Ne

Bodovi

1.

Poslovni plan

da

30

2.

Korisnik već ima razvijenu proizvodnju i/ili preradu u sektoru

da

10

 

3.

Gazdinstvo ima minimalno registrovanih 10 grla ovaca/ili 5 grla  svinnja

da

10

4.

Tražena sredstva doprinose razvoju gazdinstva

da

10

 

 

5.

Lice – nosilac ili član gazdinstva sa fakultetskom diplomom u oblasti poljoprivrede

da

10

 

Ili

 

5

Lice – nosilac ili član gazdinstva sa diplomom srednje škole u oblasti poljoprivrede/veterine

da

 

 

6.

 

Lice – podnosilac prijave do 30 godina starosti

da

10

Lice  - podnosilac prijave od 31 do navršenih 40 godina starosti

da

5

Lice  - podnosilac prijave stariji od 40 godina starosti

da

1

 

7.

Lice – podnosilac prijave nema zasnovan radni odnos  

da

10

Lice  - podnosilac prijave ima zasnovan radni odnos

da

3

8.

Nosilac gazdinstva je žena

da

10

 

Maksimalan broj bodova

 

100


Podeli/Cuvaj
Culinary Trail
NRGCOM
Podsticanje primene hibridnih sistema grejanja i hlađenja korišćenjem plitke geotermalne energije u Dunavskom regionu – Danube GeoHeCo
EU Integracije
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
INSiGHTS
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
InnoHPC
Savetnik za žensko preduzetništvo
Dani šumadijske šljive Stragari
Norveška za Vas
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft