19.09.2023 | Razvoj MSPP

JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENjE PAKETA USLUGA ZA MLADE I ŽENE PREDUZETNICE u okviru Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2023. godini, Ministarstva privrede

 Javni poziv za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice objavljuje se u skladu sa Programom standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2023. godini, Ministarstva privrede, koji se realizuje preko Razvojne agencije Srbije i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (u daljem tekstu: Program SSU za MMSPP).

1)    Paket usluga za mlade

Paket usluga koje ARRA pružaju mladima u okviru ovog programa podrazumevaju pomoć stručnog lica iz ARRA mladom potencijalnom ili novoosnovanom preduzetniku, starosti od 18 do 35 godina. Pomoć se sastoji od raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, obuke „Obuka za početnike u poslovanju”, jedne/više specijalizovanih obuka  i mentoring usluge u trajanju do 40 sati.

2)    Paket usluga za žene preduzetnice

Paket usluga koje ARRA pružaju ženama preduzetnicama u okviru ovog programa podrazumevaju pomoć stručnog lica iz ARRA privrednom subjektu čiji osnivač ili vlasnik je žena ili je žena jedan od vlasnika sa većinskim udelom u vlasništvu (minimum 50%) i jedan od zakonskih zastupnika. U privrednom društvu koje ima više osnivača, minimalni udeo koji mora biti u vlasništvu jedne ili više žena je 50% i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena.Pomoć se sastoji od raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, jedne ili više specijalizovanih obuka  i mentoring usluge u trajanju do 40 sati. Obuka „Obuka za početnike u poslovanju” je obavezna za preduzetnice koje su registrovane u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva.

Savetodavne usluge podrazumevaju konsultacije koje ARRA pružaju u okviru ovog programa vezano za:

 1. pomoć u pripremi dokumentacije i izradi poslovnog plana pri prijavi za programe koji se odnose na početnike, žene i mlade koje realizuju Ministarstvo privrede i Fond za razvoj Republike Srbije;
 2. pomoć pri izradi poslovnog plana za subvencije za samozapošljavanje kod Nacionalne službe za zapošljavanje;
 3. pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za ostale kredite kod Fonda za razvoj Republike Srbije, i za raspoložive kreditne linije Garancijskog fonda AP Vojvodine;
 4. podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške preduzetništvu koje sprovode Ministarstvo i Razvojna agencija, osim programa iz tačke 1) ovog odeljka;
 5. savetodavne usluge kod započinjanja poslovanja (podrška pri registraciji i osnivanju privrednog subjekta ili zadruge, pomoć u vezi sa planiranjem poslovanja – razvoj poslovne ideje ili tehnička pomoć u pripremi dokumentacije i prijave za dostupne nacionalne izvore finansiranja iz javnog, privatnog i civilnog sektora);
 6. savetodavne usluge za razvoj poslovanja (tehnička pomoć u pripremi dokumentacije i prijave za dostupne izvore finansiranja iz javnog, privatnog i civilnog sektora, donatorske podrške, podrška u poslovnom povezivanju i umrežavanju);
 7. savetodavne usluge kod prijave za EU program Horizon Europe

Obuke koje ARRA pružaju postojećim i potencijalnim MMSPP obuhvataju  module koji se dele na obavezan i opcione.Svaka ARRA ima obavezu da sprovede obavezan modul obuke „ Obuka za početnike u poslovanjuˮ (u trajanju od  dva dana). 

Svaka ARRA ima obavezu da sprovede najmanje jednom kvartalno obuku „Obuka za žene preduzetnice“ namenjenu svim potencijalnim i postojećim preduzetnicama (u trajanju od  jednog dana).

Svaka ARRA može da sprovede i sledeće opcione module jednodnevnih obuka, u skladu sa interesom korisnika:

 1. priprema poslovnog plana i poslovanje sa bankama i investiciona spremnost;
 2. finansijsko upravljanje;
 3. izvoz – za one koji prvi put izvoze;
 4. marketing i prodaja;
 5. elektronsko poslovanje i informacione tehnologije u poslovanju;
 6. pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine od značaja za poslovanje;
 7. inovacije;
 8. priprema za Jedinstveno evropsko tržište;
 9. učešće MSP u javnim nabavkama.

Mentoring je sveobuhvatan i relativno dug proces podrške privrednim subjektima koji se nalaze u presudnom trenutku za razvoj ili opstanak. Predstavlja zajednički rad mentora i privrednog subjekta u cilju prevazilaženja trenutne situacije i nalaženja najpovoljnijih rešenja za buduće poslovanje. Kroz ovaj pristup, privredni subjekat prima ravnomernu, vremenski raspoređenu kontinuiranu podršku, radi postizanja što boljih rezultata. Japanska iskustva u obavljanju mentoringa su pokazala da su efekti ovakvog vida konsaltinga daleko veći od povremenih i kratkoročnih saveta.

Proces mentoringa predstavlja stručnu pomoć koju u dužem vremenskom periodu stručno lice – mentor pruža privrednom subjektu.

U zavisnosti od potrebe privrednog subjekta, za vreme sprovođenja Programa, mentor može da alocira od 25 do 50 sati na jedan privredni subjekt.

Korisnici mentoringa mogu biti mikro, mala i srednja privredna društva, preduzetnici i zadruge koji posluju do tri godine ili se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak na tržištu.

Uslugu mentoringa mogu pružati radno angažovana lica u toj ARRA, koja poseduju sertifikat da su uspešno završila obuke za mentore koje je organizovala Nacionalna agencija za regionalni razvoj ili koje će organizovati Razvojna agencija i/ili Projekat „Osnaživanje i dalje uspostavljanje usluge mentoringa za mala i srednja preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana (Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Severna Makedonija)” (RAS – JICA) finansiran od strane Vlade Japana kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju – JICA.

Metodologija standardizovane usluge mentoringa jasno definiše sve korake i aktivnosti u realizaciji mentoringa (upravljanje šemom, rad na terenu, broj poseta, aktivnosti u okviru svake posete, vreme predviđeno za pripremu plana i izveštavanje) i to kroz vodiče: Opšti vodič za mentoring, Vodič za mentoring za početnike i Vodič za mentoring zrelih preduzeća.

Mentoring čini skup sledećih usluga:

 • Dijagnostikovanje trenutne situacije;
 • Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta, zadruge.
 • Koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama i drugo kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
 • Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
 • Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;
 • Pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija;
 • Kaizen;
 • Upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante.Savetodavne usluge koje su odobrene u okviru paketa, ne mogu biti realizovane u sklopu mentoring usluge.

USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo na učešće na javnom pozivu za pružanje usluge  imaju:

1. Mladi potencijalni preduzetnik/preduzetnica:

 • starosti od 18 do 35 godina (pod licima starosti od 18 godina smatraće se lica koja postanu punoletna najkasnije na dan zatvaranja Javnog poziva, a pod licima starosti do 35 godina smatraće se svi oni koji su rođeni najkasnije 1988. godine);
 • koji nemaju privredni subjekt registrovan u APR Republike Srbije (u registru privrednih društava i preduzetnika).

2. Mladi preduzetnik/preduzetnica:

 • starosti od 18 do 35 godina (pod licima starosti od 18 godina smatraće se lica koja postanu punoletna najkasnije na dan zatvaranja Javnog poziva, a pod licima starosti do 35 godina smatraće se svi oni koji su rođeni najkasnije 1988. godine);
 • koji ima registrovan privredni subjekt u Agenciji za privredne registre  najranije pet godina u odnosu na godinu objavljivanja Javnog poziva, a čiji je osnivač i zakonski zastupnik fizičko lice starosti do 35 godina; U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jednog ili više fizičkih lica starosti do 35 godina (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti fizičko lice starosti do 35 godina.
 • koji imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

3. Žene preduzetnice:

 • novoosnovane i postojeće preduzetnice, kao i mikro i mala privredna društva, koja su registrovana u Agenciji za privredne registre (APR), a čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena. U privrednom društvu koje ima više osnivača, minimalni udeo koji mora biti u vlasništvu jedne ili više žena je 50% i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena.
 • koje imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.
Paket usluga  ne mogu koristiti potencijalni preduzetnici i postojeći privredni subjekti zarad obavljanja sledećih delatnosti:
 1. trgovinska delatnost, osim delatnosti koje u sebi imaju određeni stepen obrade.
 2. organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;
 3. proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme;
 4. promet nafte i naftnih derivata;
 5. proizvodnja čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja;
 6. proizvodnja i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se, prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim;
 7. proizvodnja duvana i duvanskih proizvoda.

Korisnici paketa usluga za mlade i žene ne mogu koristiti ostale usluge koje su predviđene Programom SSU za MMSPP 2023.Korisnici paketa za mlade i žene iz Programa SSU za MMSPP 2022. ne mogu se kandidovati za paket u 2023.godini.

TRAJANjE

Krajnji rok za završetak paketa  usluga korisnicima je do 31. decembra 2023. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja na Javni poziv:

1. Za fizička lica, tj. mlade potencijalne preduzetnike/preduzetnice koji nemaju registrovan privredni subjekt:

1.1.Obrazac 1- Popunjena prijava; sastavni deo prijave je i opis poslovne ideje, tj. opis podnosica prijave na koji način će mu ponuđeni paket usluga pomoći u ostvarivanju poslovne ideje; Sastavni deo Obrasca 1 je i «lista ponuđenih usluga» u okviru koje podnosilac prijave, pored obavezne „Obuke za početnike u poslovanju” i usluge mentoringa, zaokružuje savetodavne usluge i specijalizovane obuke koje želi da dobije; Sastavni deo prijave je i izjava o tačnosti podataka.

2. Za novoosnovane privredne subjekte, koji imaju registrovan privredni subjekt u Agenciji za privredne registre ne duže od 5 godina (registrovani od 2018.god.)  pre dana objavljivanja Javnog poziva, u vlasništvu mladih preduzetnika/preduzetnica:

2.1 Obrazac 1- Popunjena prijava; sastavni deo prijave je i opis poslovne ideje, tj. opis podnosica prijave na koji način će mu ponuđeni paket usluga pomoći u ostvarivanju poslovne ideje; Sastavni deo Obrasca 1 je i «lista ponuđenih usluga» u okviru koje podnosilac prijave, pored obavezne „Obuke za početnike u poslovanju” i usluge mentoringa, zaokružuje savetodavne usluge i specijalizovane obuke koje želi da dobije;  Sastavni deo prijave je i izjava o tačnosti podataka.

2.2 Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde;

Napomena 1: Paušalno oporezivani korisnici dostavljaju Potvrdu nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde.Napomena 2: Dokumentaciju pod tačkom 2.2. nisu u obavezi da dostave privredni subjekti registrovani u 2023. godini.

3. Za novoosnovane i/ili postojeće preduzetnice ili MSP, registrovane u Agenciji za privredne registre čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena

3.1 Obrazac 1- Popunjena prijava; sastavni deo prijave je i opis poslovne ideje, tj. opis Podnosioca prijave na koji način će mu ponuđeni paket usluga pomoći u ostvarivanju poslovne ideje; Sastavni deo Obrasca 1 je i «lista ponuđenih usluga» u okviru koje podnosilac prijave, pored obavezne usluge mentoringa, zaokružuje savetodavne usluge i obuke koje želi da dobije; „Obuka za početnike u poslovanju” obavezna je za  potencijalne ili novoosnovane preduzetnice do 2 godine poslovanja. dok  za ostale korisnike može biti realizovana u skladu sa potrebama korisnika i procenom ARRA; Sastavni deo prijave je i izjava o tačnosti podataka.

3.2 Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde;

Napomena 1: Paušalno oporezivani korisnici dostavljaju Potvrdu nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde.

Napomena 2: Dokumentaciju pod tačkom 3.2. nisu u obavezi da dostave privredni subjekti registrovani u 2023. godini.

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne podnete prijave.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom ARRA sa naznakom: Prijava na Javni poziv za dobijanje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice u 2023. godini.

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja

Adresa: Kralja Petra I broj 22, 34 000 Kragujevac

Javni poziv je otvoren do 27. 09. 2023. godine.

Javni poziv, Uputstvo i drugu prateću dokumentaciju možete preuzeti OVDE. Za detaljnije informacije možete se obratiti Regionalnoj agenciji putem mejla na sme@redasp.rs ili putem telefona na broj 034/302-722. Podeli/Cuvaj
Culinary Trail
Rurall
NRGCOM
Podsticanje primene hibridnih sistema grejanja i hlađenja korišćenjem plitke geotermalne energije u Dunavskom regionu – Danube GeoHeCo
EU Integracije
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
INSiGHTS
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
InnoHPC
Savetnik za žensko preduzetništvo
Dani šumadijske šljive Stragari
Norveška za Vas
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft