Mreža kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

Program podrške lokalnom ekonomskom razvoju na teritoriji regiona Šumadije i Pomoravlja kroz razvoj mreže kancelarija za lokalni ekonomski razvoj (KLER)

Jedna od ključnih  funkcija  lokalnih samouprava je  da konstantno unapređuju poslovni ambijent i stvaraju povoljno okruženje za dolazak investitora, razvoj MSP i ruralnog sektora. Složenost navedenih oblasti, kao i rastuća potreba da se deo finasiranja aktivnosti vezanih za njih, obezbedi putem raspoloživih programa finansijeske podrške na međunarodnom i domaćem nivou, su nametnuli nephodnost formiranja lokalnih operativnih tela, koja su spremna da efiksano rade na dizajaniranju i implemataciji lokalnih i regionalnih razvojnih programa i projekata. Inicijativu za formiranje KLER je pokrenula Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, a lokalne samouprave iz regiona su je prihvatile, prepoznajući značaj programa koji za cilj ima sistematski i koordiniran pristup pitanjima lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja.

I KOMPONENTA – Formiranje i opremanje kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i obuka predstavnika lokalnih samouprava

Rezultat prethodnih težnji bilo je formiranje kancelarija za lokalni ekonomski razvoj (13 kancelarija) 2005. godine, u okviru Programa regionalnog društveno-ekonomskog razvoja (program RSEDP I), koji je finansiran od strane Evropske unije, a sproveden je preko Evropske agencije za rekonstrukciju u koordinaciji sa Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja.

Za osnovne aktivnosti kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, utvrđeno je:

 • Planiranje, priprema i monitoring implementacije programa ekonomskog razvoja;
 • Komunikacija sa donatorskim organizacijama;
 • Analiza mogućnosti za prikupljanje sredstava namenjenih realizaciji razvojnih programa;
 • Priprema predloga razvojnih projekata i upravljanje realizacijom razvojnih projekata;
 • Održavanje i unapređenje odnosa sa državnim institucijama povezanim sa pitanjima ekonomskog razvoja;
 • Pokretanje inicijative za ustanovljavanje industrijskog i tehnološkog parka, biznis inkubatora kao i inicijative za sanaciju i rehabilitaciju degradiranih površina na teritoriji opštine.
Uz informacije o svim prisutnim donatorskim programima distribucijom preko InDoc centra Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, i Izgradnjom apsorpcionih kapaciteta kroz realizaciju obuka zaposlenih u kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj (kancelarijama za LER), opštinama je omogućeno da, razvojem i apliciranjem sa konkretnim projektima obezbede sredstva u cilju daljeg razvoja lokalne zajednice.

U kancelarijama za LER svih 13 opština regiona Šumadije i Pomoravlja je u toku procesa osnivanja zaposleno ukupno 34 radnika. Svi zaposleni iz kancelarija LER-a, kao i predstavnici lokalnih samouprava i stakehodera je prošlo i uspešno završilo obuke iz sledećih oblasti:

 • Strateško planiranje
 • Upravljanje timom
 • Upravljanja projektnim ciklusom.
Ukupno 96 polaznika je uspešno završilo obuke službenika u opštinskim kancelarijama za LER. Na ovaj način postignuti su se sledeći efekti:
 • Povećala se sposobnost lokalnih samouprava za poboljšanje ekonomske infrastrukture;
 • Razvijenija je jasnija percepcija realnih potreba i problema u opštinama i regionu u celini;
 • Ostvarena je intelektualna i kreativna osnova za koncipiranje projektnih ideja i razvijanje projekata u skladu sa strategijama razvoja i pravilima EU.
Kroz program RSEDP I opremljeno je svih 13 kancelarija neophodnom kompjuterskom opremom, nameštajem i kancelarijskim materijalom.  

II KOMPONENTA – Učešće kancelarija za lokalni ekonomski razvoj u procesima izrade lokalnih strategija održivog razvoja

U periodu 2008-2011. godina, Regionalna agencija, u koordinaciji sa kancelarijama za LER opština Šumadije i Pomoravlja, izradila je seriju lokalnih strateških dokumenata, kao "krovnih" planskih dokumenata, na koje će se oslanjati sve lokalne sektorske strategije, kao i razvojni programi i projekti.

U preko 100 sastanaka lokalnih opštinskih foruma i tematskih radnih grupa opština Šumadije i Pomoravlja, izrađeno je i usvojeno, kroz primenu participativnog pristupa, radioničarski rad i anketiranje lokalnih zajednica, ukupno 8 strategija održivog razvoja, dok je u toku izrada strateških dokumenata za preostale 3 lokalne samouprave.

U svim pomenutima procesima, kancelarije za LER i njeni predstavnici predstavaljali su ključnu sponu između Regionalne agencije i lokalnih zajednica. Na svakoj izradi strategije angažovani su predstavnici KLER koji su imali ulogu lokalnih koordinatora lokalnih strateških procesa, a koji su prethodno prošli obuku za lokalnog kooradinatora, sprovedenu od strane Regionalne agencije.

Kroz strateške dokumente definisano je preko 850 projektnih ideja, svrstanih u razvojne programe, spremne za realiazciju kroz buduće procese implementacije.

III KOMPONENTA – Učešće kancelarija za lokalni ekonomski razvoj u procesu izrade „Strategije održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021.”

Kroz proces izrade regionalne stategije održivog razvoja, došlo je do animiranja celokupne zajednice, stanovnika i svih relevantnih lokalnih, regionalnih i nacionalnih stakeholdera, kroz intenzivan participativni pristup.

Predstavnici KLER su ponovo imali veoma bitnu ulogu u operacionalizaciji procesa. Ovom prilikom delegirano 13 lokalnih koordinatora, koji su imali zadatak da animiraju predstavnike svojih lokalnih zajednica i da anketiraju građanstvo. Nekolicina koordinatora imala je dodatnu dužnost organizovanja sastanaka tematskih radnih grupa u svojim lokalnim samoupravama, s obzirom da je proces decentralizovan u izvesnom delu.

Primena participativnog pristupa u procesu izrade regionalne strategije rezultirala je u preko 300 učesnika na sastancima Regionalnog foruma i tematskih radnih grupa, preko 3.000 anketiranih žitelja regiona, u uključivanju preko 90 institucija od nacionalnog, regionalnog i lokalnog značaja i u kreiranju preko 500 regionalnih i međuopštinskih projektnih ideja.

Kako je završna faza procesa bilo definisanje regionalnih i međuopštinskih projektnih ideja, u te svrhe, Regionalna agencija je razvila Internet alat za generisanje projektnih ideja (www.olednetwork.rs).

IV KOMPONENTA – Učešće predstavnika kancelarija za lokalni ekonomski razvoj u radu na Forumima kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja organizovala je dva Foruma kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja.

PRVI FORUM KLER

Prvi Forum (održan 2009. godine) je bio opšti i imao je zadatak da pokrene inicijative za intenzivijim umrežavanjem kancelarija za LER.

Osnovni ciljevi Prvog Foruma bili su: 1) jačanje veza Regionalne agencije sa organizacionim jedinicama lokalnih samouprava zaduženih za lokalni ekonomski razvoj, i 2) stvaranje uslova za horizontalni protok informacija, tj. razmenu iskustava unutar regiona na temu podsticanja i upravljanja procesom lokalnog ekonomskog razvoja.

Očekivani rezultati Foruma svrstani su u dve celine. Prva celina se odnosi na definisanje programa saradnje između Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja i kancelarija za lokalni ekonomski razvoj iz regiona Šumadije i Pomoravlja. Druga celina očekivanih rezultata se odnosi na definisanje mera podrške kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj u oblastima razvoja kompetencija, tehnološkog osavremenjavanja i umrežavanja na regionalnom nivou.

Rezultati Prvog Foruma su proizašli iz radioničarskog rada po grupama, primenom metoda diskusije, brainstorminga i fokus grupa. Održane su 3 radionice sa sledećim temama:

 • „Definisanje standardnog seta poslova kancelarije za lokalni ekonomski razvoj”;
 • „Identifikacija potreba i načina za unapređenje rada kancelarija za lokalni ekonomski razvoj”;
 • „Merenje zadovoljstva radom i održivost Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja (REDASP)”.

DRUGI FORUM KLER

Drugi Forum (održan 2010. godine) je bio tematski i bio je usmeren na definisanje rada KLER na polju stimulisanja i razvoja Sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (MSPP sektor).

Forum je imao za cilj razmatranje mogućnosti i izradu plana za decentralizaciju uslužnog sistema podrške sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (u daljem tekstu MSPP sektor) kroz koordiniran rad kancelarija za lokalni ekonomski razvoj lokalnih samouprava regiona Šumadije i Pomoravlja

Ciljevi Foruma su postignuti kroz ostvarenje očekivanih rezultata Foruma:

 • Izvršena evaluacija efektivnosti jednogodišnje implementacije načela usvojenih u okviru “Zaključaka i preporuka sa Prvog foruma kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja”
 • Kroz prezentacije i zajednički tematski radioničarski rad svih učesnika Foruma identifikovane prepreke na lokalnom i regionalnom nivou za razvoj različitih modela podrške MSPP sektoru
 • Definisana platforma za budući koordinirani rad KLER-ova na pružanju podrške MSPP sektoru na teritoriji Šumadije i Pomoravlja

Rad učesnika na Forumu bio je podeljen na prezentacijski i radioničarski deo. Prvi deo je obuhvatio sledeće prezentacije:

 • „Aktivnosti u periodu između dva Foruma”
 • „Regionalno strateško planiranje – prezentacija OLEDNETWORK portala”
 • „Značaj MSPP za lokalni ekonomski razvoj"
 • „Prezentacijе rada kancelarija za lokalni ekonomski razvoj iz regiona između dva Foruma” – Predstavnici deset kancelarija Šumadije i Pomoravlja.

TREĆI FORUM KLER

Tema Trećeg Foruma (održan 2011. godine) bila je "Implementacija programskog modela budžetiranja". Ova oblast je prepoznata kao veoma značajna za sve jedinice lokalne samouprave sa teritorije Šumadije i Pomoravlja, kao i cele Srbije, iz razloga nadolazeće zakonske obaveze da se pomenuti upravljački model mora uvesti u funkcionisanje lokalnih samouprava do 2014. godine.

Forum je imao za cilj da približi model programskog budžetiranja lokalnim samoupravama sa teritorije Šumadije i Pomoravlja, obrađujući sledeće teme:

 • Izmene paradigme budžetiranja u javnom sektoru
 • Predstavljanje jednog od mogućih modela programskog budžeta za jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji
 • Prezentacija procesa planiranja implementacije "Strategije održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021"
 • Proces izrade programskog budžeta.

Zaključci i preporuke sa tri održana Foruma poslate su Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji, Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije, Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije, Stalnoj konferenciji gradova i opština, NALED-u, međunarodnim donatorima i predsednicima opština/gradova regiona Šumadije i Pomoravlja.

PREUZMITE ZAKLJUČKE I PREPORUKE SA PRVA TRI FORUMA

V KOMPONENTA – OLEDNETWORK i vizuelni identitet mreže KLER

U okviru procesa umrežavanja kancelarija za LER Šumadije i Pomoravlja, Regionalna agencija je sprovela niz koraka koji su podrazumevali dizajn, izradu i distribuciju vizit karti i lifleta za kancelarije i njihove zaposlene. Na ovaj način je stvorena vizuelna pripadnost kancelarija mreži i upućnost jednih na druge, kojoj je posebno doprinelo zakupljivanje domena www.olednetwork.rs i unificiranje e-mail adresa (opština@olednetwork.rs).

Zakupljivanje domena i izrada Internet alata OLEDNETWORK za razvijanje regionalnih i međuopštinskih projekata, u prvoj fazi, imala je za cilj izradu sredstva za bolju komunikaciju u procesu izrade projektnih ideja koje će biti finalni rezultat celokupnog regionalnog strateškog procesa, koji je imao za cilj definisanje desetogodišnje strategije Regiona.

Kroz interaktivan Internet alat, 95 institucija sa teritorije Regiona je izradilo 381 projektnu ideju i to 301 regionalnu i 80 međuopštinskih projeknih ideja.

Sastavni deo pomenutog web alata predstavljalo je stimulisanje međuopštinske i regionalne saradnje između svih stakeholdera, uključenih u proces, odnosno, inicijalno pravljenje partnerstava na budućim zajedničkim projektima, razvijenim na bazi postojećih projektnih ideja. Takođe, putem portala omogućen je i kvalitetan proces bodovanja ideja, kako bi se definisala lista projekata poređanih po svom rangu, odnosno, bitnosti i prioritetnosti za realizaciju.

Druga faza u razvoju interaktivnog web portala kancelarija za LER Šumadije i Pomoravlja, podrazumeva kompletnu izradu sajta, koji će u  sebi sadržati već postojeći alat za generisanje projektnih ideja. Sajt će imati značajnu ulogu u finalnom povezivanju 13 opština i njihovih kancelarija za LER i Regionalne agencije, kroz sistem interaktivnosti koji će podrazumevati on-line raspodelu zadataka, razmenu file-ova (upload, download), prezentatciju lokalnih dokumenata i publikacija, i svakodnevnu komunikaciju kroz forume, chat-ove i slanje internih i eksternih poruka, vesti, najava događaja. 


Sve prethodne komponente bile su propraćene paralelno sa stalnim obuka zaposlenih u KLER od strane Regionalne agencije i njihovim upućivanjem na obuke ostalih domaćih i stranih programa.

Funkcija KLER se odnosi na  učešće u realizaciji lokalnih akcionih planova i zauzimanju centralnog mesta u procesima implementacije lokalnih strategija održivog razvoja. Ovo je moguće imajući u vidu značajnu osposbljenost i umreženost kancelarija za LER Šumadije i Pomoravlja i obučenost i kompetentnost njihovih zaposlenih, do kojih se došlo kroz šestogodišnji rad na implementaciji lokalnih ekonomskih procesa na teritorijama 13 opština Regiona u koordinaciji Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja iz Kragujevca.

Podeli/Cuvaj
Proces razvoja regionalnog strateškog dokumenta
Mreža nulte emisije
Mreža za podršku ruralnom razvoju
Razvojni fond Južnomoravskog regiona
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft