Grad Jagodina

Veličina i položaj


Površina (km2) Procenat u odnosu na region Broj naselja
470 9,4 53


Grad Jagodina nalazi se u centralnom delu Pomoravskog okruga i samim tim čini srce Pomoravlja. Locirana je 136 km južno od Beograda i 130 km severno od Niša, na koridoru A-10 medjunarodnog auto puta E-75. 

Demografija


Populacija Procenat u odnosu na region
70894 13,5

Starosna struktura

Po poslednjem zvaničnom popisu stanovništva, sprovedenom  2002. godine, najbrojniju grupaciju čini stanovništvo između 45 i 55 godina starosti, na koju se odnosi 15,6% ukupne populacije opštine.

Obrazovna struktura

U obrazovnoj strukturi stanovništva starijeg od 15 godina najbrojnija je grupacija stanovništva sa srednjim obrazovanjem – 40,9%. Samo osnovno obrazovanje ima 24,5%, dok više i visoko obraovanje poseduje 10% posmatrane populacije.

Privreda

Zarade


Jun 2010 Prosek za prvu polovinu 2010.
Ukupno Privreda Ukupno
27730 RSD 23984 RSD 2689 RSD


Spoljnotrgovinska razmena


Uvoz Izvoz
34836495 USD 26754675 USD


Ukupna spoljnotrgovinska razmena grada Jagodine tokom 2009. godine je iznosila 61591170 USD, pri čemu je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 76,8%.

Privredni subjekti

Prema podacima Agencije za privredne registre na kraju 2009. godine na teritoriji grada Jagodine je bilo aktivno 910 preduzeća i 2135 preduzetnika.

Pregled preduzeća po sektorima delatnosti

Trgovina na veliko i malo, opravka motornih vozila 367
Prerađivačka industrija 225
Saobraćaj, skladištenje i veze 73
Poslovi sa nekretninama, iznajmljivanje 66
Građevinarstvo 49
Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda 42
Ostali sektori 88


Pregled preduzeća po podsektorima prerađivačke industrije


Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duvana 43
Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda 36
Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira, izdav. delatnost i štampanje 27
Proizvodnja električnih i optičkih uređaja 24
Prerada drveta i proizvodi od drveta 16
Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda 15
Ostali podsektori 64


Pregled preduzetnika po sektorima delatnosti


Trgovina na veliko i malo, opravka motornih vozila 943
Prerađivačka industrija 318
Poslovi sa nekretninama, iznajmljivanje 195
Građevinarstvo 184
Hoteli i restorani 176
Saobraćaj, skladištenje i veze 134
Druge komunalne, društvene i lične usluge 103
Ostali sektori 82


Pregled preduzetnika po podsektorima prerađivačke industrije


Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duvana 82
Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda 49
Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda 32
Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira, izdav. delatnost i štampanje 27
Ostali podsektori 128

Zaposlenost/nezaposlenost

Na kraju 2008. godine grad Jagodina je imao 29593 registrovana zaposlenih lica, od čega se na žensku populaciju odnosilo 46,4%. U strukturi zaposlenih lica po sektorima delatnosti ističe se sektor prerađivačke industrije koji upošljava 44,1%. U pogledu uposlenosti radne snage ostali sektori beleže znatno manja učešća, a najviše među njima, ne računajući obrazovanje i zdravstvo, sektori trgovine na koje se odnosi 8,1%.
Prema podacima koji se odnose na 2009. godinu grad Jagodina je imao 10371 registrovanih nezaposlenih lica, pri čemu je ženska populacija činila 55,1%. Stopa nezaposlenosti 2008. godine u je iznosila 24,7% i određena je kao učešće nezaposlenih u zbiru zaposlenih i nezaposlenih lica opštine.

Zvanična web prezentacija grada Jagodina: www.jagodina.org.rs

Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft