25.05.2020 | Razvoj ljudskih resursa

REDASP započela realizaciju projekta pod nazivom „Jačanje kapaciteta lokalnih institucija Šumadije i Pomoravlja u oblasti kohezione politike EU”

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja  je 11.3.2020. godine zvanično započela realizaciju projekta pod nazivom „Jačanje kapaciteta lokalnih institucija Šumadije i Pomoravlja u oblasti kohezione politike EU” koji finansira GIZ.

Iskustvo novijih zemalja članica EU je pokazalo da se sa jačanjem kapaciteta mora krenuti u godinama pre članstva s obzriom da sprovođenje kohezione politike EU zahteva postojanje kapaciteta po više različitih osnova (strateško planiranje, priprema projekata, upravljanje projektima, praćenje, finansijsko izveštavanje i vrednovanje), ali i dobro poznavanje pravila javnih nabavki, državne pomoći i procene uticaja na životnu sredinu.

U skladu sa Akcionim planom za poglavlje 22, Ministarstvo za evropske integracije,  zaduženo za podizanje svesti, jačanje kapaciteta partnera, korisnika i šire javnosti o kohezionoj politici, kao glavnog partnera u ovom procesu na lokalnom nivou prepoznalo je akreditovane razvojne agencije.

Svojim dugogodišnjim prisustvom na lokalnom nivou ARRA predstvljaju značajnog partnera lokalnim samoupravama i ostalim institucijama na lokalu u oblasti strateškog planiranja, pripreme i sprovođenja projekata, a sa druge strane učešćem u pregovaračkom poglavlju 22 omogućavaju nacionalnom nivou da bolje razume lokalne i regionalne potrebe i potencijale.

S tim u vezi, projekat će se realizovati na našoj teritoriji pre svega doprinosi ostvarenju nacionalnih ciljeva, koji su deo Akcionog plana za sprovođenje poglavlja 22, a koji se odnose na stvaranje uslova za što efikasniju i delotvorniju apsorpciju sredstava iz fondova kohezione politike.

Ciljevi projekta su:

  • Stvaranje temelja za efikasniji proces razvoja kapaciteta zainteresovanih strana u Šumadiji i Pomoravlju, posebno u domenu EU kohezione politike i pregovaračkog poglavlja 22;
  • Kreiranje predloga sa preporukama za srednjoročno organizovanje i sprovođenje aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnom nivou.
  • Stvaranje  baze ljudskih resursa na lokalu koji će biti obučeni i dati doprinos efikasnijem planiranju, programiranju, razvoju I implementaciji projekata vezanih za  procese pridruživanja EU.

Prvi deo projekta je  analiza trenutne situacije u pogledu nivoa znanja, veština i potreba  u oblasti pristupanja EU, sa posebnim akcentom na kohezionu politiku i njene instrumente. Analiza, koja je u toku, obuhvata intervjue sa delegiranim predstavnicima13 lokalnih samouprava, kao i javnih institucija, javnih komunalnih preduzeća, organizacija za podršku poslovanju i organizacije civilnog društva sa teritorije našeg regiona.

Druga faza projekta obuhvata jačanje kapaciteta institucija naše teritorije kroz niz obuka koje će se sprovesti do kraja prve polovine 2020.godine za minimalno 100 polaznika I izrada preporuka na srednjoročnom nivou.

 

Nadamo se vašoj podršci i uključenosti u svim fazama projekta naročito imajući u vidu važnost posla i njegov sveobuhvatan karakter.

 

giz

Podeli/Cuvaj
EU Integracije
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft