Istorijat

Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća „Šumadija" (SMERA) predstavljala je prvu instituciju na teritoriji regiona Šumadije i Pomoravlja koja je za svoju misiju imala razvoj MSP sektora kao jednog od preduslova ekonomskog razvoja čitave oblasti. Nastala je na inicijativu lokanih stakeholdera, Skupštine grada Kragujevca, nevladinih organizacija i privatnog sektora, a u okviru projekta „Nefinansijska podrška sektoru MSP u Srbiji", finansiranom od strane EU, a preko Evropske agencije za rekonstrukciju.

Sama registracija agencije izvršena je decembra 2001. godine, dok je zvanično počela sa radom 5. maja 2002 godine, što se i uzima kao datum osnivanja i sadašnje institucije.

Vizija tadašnje institucije je bila da postane ključni činilac u razvoju MSP sektora na teritoriji regiona Šumadije i Pomoravlja, doprinoseći dugoročnom i održivom razvoju MSP sektora kroz razvoj preduzetništva i podršku MSP, a sve kroz izradnju stabilne mreže svih relevantnih faktora.

Agencija je u prve dve godine bila usmerena ka pružanju svojih usluga dvema osnovnim ciljnim grupama: malim i srednjim preduzećima i potencijalnim preduzetnicima.

Nakon druge godine, izrađena je trogodišnja strategija razvoja prema čijim ciljevima je Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća „Šumadija“ prerasla u Regionalnu agenciju za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja. Proces preregistracije sproveden je tokom 2005. godine u okviru Programa regionalnog društveno-ekonomskog razvoja, koji je finansiran od strane Evropske unije, a sprovođen je preko Evropske agencije za rekonstrukciju.

U procesu transformacije proširena je lista osnivača, proširena ciljna grupa institucije, a sve to je zahtevalo i uvođenje novih odeljenja i zapošljavanje novog osoblja. Sama transformacija je imala za cilj postizanje konkurentske tržišne pozicije koja će omogućiti ostvarivanje profita, postizanje zadovoljavajućeg nivoa samoodrživosti i smanjenje stepena zavisnosti od finansijske podrške donatora.

Sa razvojem institucije paralelno su se razvijale i oblasti na kojima su usmeravane svakodnevne aktivnosti njenih odeljenja. Tako su na samom početku institucije ciljna grupa bila mala i srednja preduzeća i aktivni i potencijalni prerduzetnici, da bi se nakon toga započelo i sa aktivnostima u oblasti razvoja ljudskih resursa.

Danas Regionalna agencija, kao zvanično akreditovana regionalna razvojna agencija (ARRA) za poslove iz oblasti regionalnog razvoja, predstavlja jednog od vodećih nosilaca procesa planiranja regionalnog razvoja na teritoriji Centralne Srbije, koja svoje aktivnosti usmerava na pet prioritetnih oblasti razvoja: razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, razvoj ljudskih resursa, razvoj infrastrukture, razvoj turizma i razvoj rurala.


EU Integracije
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft