31.05.2019 | REDASP

Raspisan Javni poziv za učešće u Programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija

Raspisan Javni poziv za učešće u Programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija

Razvojna agencija Srbije raspisala je Javni poziv za učešće u Programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija.Osnovni cilj ovog programa je podrška privrednim društvima u proizvodnim delatnostima da kroz unapređenje svojih poslovnih performansi ispune uslove da postanu dobavljači multinacionalnih kompanija (MNК).

Proizvodni sektori koji su predmet podrške Programa su: automobilska industrija, uređaji i komponente za automobilsku industriju (plastika, guma, mašine / oprema); obrada metala; sektor mašina i opreme za druge namene; sektor prerade drveta i proizvodnje nameštaja; sektor gume i plastike; sektor proizvodnje kućnih aparata i delova kućnih aparata; sektor električnih i elektronskih sistema i elemenata električnih i elektronskih sistema.

Programom će se sufinansirati sledeće grupe aktivnosti:

• Investiranje u materijalnu imovinu Korisnika Programa, pod čime se podrazumeva dogradnja i rekonstrukcija proizvodnih objekata – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u iznosu do 40% od ukupne vrednosti opravdanih troškova;

• Investiranje u materijalnu imovinu Korisnika Programa, pod čime se podrazumeva kupovina proizvodne opreme (do 3 godine starosti) – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u iznosu do 60% od ukupne vrednosti opravdanih troškova;

• Investiranje u materijalnu imovinu Korisnika Programa, pod čime se podrazumeva kupovina i instalacija opreme ili softvera (ERP, CRM) za automatizaciju / digitalizaciju proizvodnih procesa – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u iznosu do 70% od ukupne vrednosti opravdanih troškova;

• Konsultantska podrška za modernizaciju proizvodnih linija – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u iznosu do 80% od ukupne vrednosti opravdanih troškova;

• Konsultantska podrška za uspostavljanje serijske proizvodnje – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u iznosu do 80% od ukupne vrednosti opravdanih troškova;

• Konsultantska podrška za optimizaciju proizvodnih procesa u skladu sa aktuelnim principima, primenjenim u ciljnim sektorima – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u iznosu do 80% od ukupne vrednosti opravdanih troškova;

• Konsultantska podrška za unapređenje kontrole kvaliteta gotovih proizvoda – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u iznosu do 60% od ukupne vrednosti opravdanih troškova;

• Konsultantska podrška za sertifikaciju sistema kvaliteta prema zahtevima standarda specifičnih industrijskih grana – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u iznosu do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova;

• Konsultantska podrška za uvođenje ili unapređenje korporativnog upravljanja – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u iznosu do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova.

Maksimalan iznos po Korisniku Programa je 23.000.000,00 dinara, koliki je i prag za dodelu „de minimis“ državne pomoći. Ukoliko je isto privredno društvo već bilo korisnik državne pomoći u tekućoj i prethodne dve godine, iznos odobrenih bespovratnih sredstava će biti umanjen za taj iznos.

Podnosioci prijava moraju da ispunjavaju sve sledeće opšte uslove:

1.    Da su registrovani u APR Republike Srbije;

2.    Da su registrovani najkasnije 1. januara 2016. godine;

3.    Da su u privatnom vlasništvu;

4.    Da je registrovana delatnost podnosioca prijave proizvodnja i prerada u: sektoru automobilske industrije - uređaji i komponente za automobilsku industriju (plastika, guma, mašine / oprema); sektoru mašina i opreme za druge namene; sektoru prerade drveta i proizvodnje nameštaja; sektoru obrade metala; sektoru gume i plastike; sektoru proizvodnje kućnih aparata i delova kućnih aparata; sektoru električnih i elektronskih sistema i elemenata električnih i elektronskih sistema;

5.    Da su proizvodi podnosioca prijave u grupi direktnih materijala koje nabavljaju MNK, odnosno da ulaze u sastavnicu gotovog proizvoda MNK;

6.    Da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći;

7.    Da nije povezano lice sa kupcem / potencijalnim kupcem (u smislu Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći);

8.    Da nad njima nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije;

9.    Da u prethodnih 12 meseci od dana podnošenja prijave nisu bili u blokadi u kontinuitetu duže od 14 dana ili ukupno 30 dana;

10.    Da su izmirili sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

11.    Da imaju najmanje 15 zaposlenih, na neodređeno vreme, na dan 31.12.2018. godine;

12.    Da imaju ostvaren poslovni prihod u 2018. godini od najmanje 400.000,00 evra, u dinarskoj protivvrednosti;

13.    Da im je vrednost osnovnih sredstava najmanje 500.000,00 evra, u dinarskoj protivvrednosti u bilansu stanja u 2018. godini;

14.    Da imaju implementiran sistem kvaliteta ISO 9001.

Javni poziv za učešće u Programu je raspisan 13. maja 2019. godine i trajaće 30 dana, sa mogućnošću ponovnog otvaranja ukoliko celokupan iznos bespovratnih sredstava ne bude utrošen.

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u štampanoj formi i formi elektronskog dokumenta potpisanim elektronskim potpisom (na „USB“ memoriji ), na adresu Razvojne agencije SrbijeКneza Miloša 12/III, 11000 Beogradsa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće u Programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija.

Uputstvo i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Za dodatne informacije svi zainteresovani se mogu obratiti Regionalnoj agenciji.


Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
EU Integracije
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft