13.10.2022 | Razvoj teritorije

POČELE AKTIVNOSTI PROJEKTA JAČANJA KAPACITETA SRBIJE ZA UČEŠĆE U REGIONALNOJ POLITICI EVROPSKE UNIJE

POČELE AKTIVNOSTI PROJEKTA JAČANJA KAPACITETA SRBIJE ZA UČEŠĆE U REGIONALNOJ POLITICI EVROPSKE UNIJETop of Form

 

 

12.oktobra u Kragujevcu održan je inicijalni sastanak  partnera, i ključnih stakeholdera projekta “Jačanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih na regionalnom nivou u domenu kohezione politike EU”, koji sprovodi Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom Srem i Regionalnom razvojnom agencijom Jug.

Aktivnost “Jačanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih na regionalnom nivou u domenu kohezione politike EU” sprovodi se u okviru projekta Nemačko-srpske razvojne saradnje „Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji”, koji implementira GIZ.
Koheziona politika, poznata i kao regionalna, predstavlja glavnu investicionu politiku Evropske unije i doprinosi stvaranju novih radnih mesta, poboljšanju kvaliteta života građana i povećanju ukupnog ekonomskog razvoja kako država članica, tako i EU u celini. U skladu sa principima solidarnosti, koheziona politika EU obezbeđuje resurse za otklanjanje razlika u razvoju različitih evropskih regija i podrazumeva usmeravanje podrške na manje razvijene regione i države članice EU sa ciljem da se osnaži ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija Unije. Buduće članice EU moraju započeti s pripremama za pravilno korišćenje instrumenata kohezione politike u ranoj fazi procesa pregovora o pristupanju EU. Napredak u ovoj oblasti prati se u okviru poglavlja 22 pristupnih pregovora sa EU.

Istraživanja javnog mnjenja o odnosu građana Srbije prema EU pokazuju da skoro polovina ispitanika nije upoznata sa procesom pristupanja naše zemlje EU i pogodnostima koje otvara ispunjavanje uslova pregovaračkog procesa. Neinformisanost je posebno uočljiva kod mlađe populacije.

Cilj aktivnosti “Jačanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih na regionalnom nivou u domenu kohezione politike EU” je razvoj kapaciteta lokalnih institucija i informisanje javnosti, posebno mladih ljudi, u domenu kohezione politike EU i jačanje svesti o značaju i mogućnostima koje proističu iz kohezione politike EU.

Navedena aktivnost ima dva glavna, međusobno povezana, pravca delovanja - nastavak ranije realizovanih mera jačanja kapaciteta lokalnih i regionalnih aktera u domenu znanja i veština u efikasnijem planiranju, programiranju i razvoju i implementaciji projekata kohezione politike i podizanje svesti lokalnih i regionalnih aktera i javnosti, posebno mladih, o različitim mehanizama podrške koje u okviru kohezine poltike obezbeđuje i sprovodi EU.

U okviru aktivnosti, između ostalog, planirana je organizacija tri dvodnevna treninga sa najmanje 180 učesnika, koji će obuhvatati teme planiranja i programiranja u kontekstu kohezione politike EU, razvoja horizontalnih partnerstava kao preduslova za svaku organizovanu inicijativu ili intervenciju u regionu i pripreme i određivanja prioriteta infrastrukturnih projekata. Pored toga planirana je organizacija tri promotivna skupa sa najmanje 150 učesnika, kao i sedmomesečna kampanja sa dosegom od najmanje 50.000 ljudi.

Na početku i na kraju implementacije ove aktivnosti biće sprovedena anketa za učesnike koja će obezbediti uvid u nivo informisanosti pre i posle sprovedenih mera izgradnje kapaciteta. Pored toga, iz primene evaluacionih uputnika proisteći će set preporuka koje bi trebalo da doprinesu planiranju i implementaciji aktivnosti izgradnje kapaciteta i podizanja svesti na lokalnom nivou neophodnih za efikasan doprinos pregovaračkom procesu iz Poglavlja 22 i pripremi za učešće u kohezionoj politici EU.

Partnerstvo Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja i Regionalne razvojne agencije Srem i Regionalne razvojne agencije Jug, koje svojim delovanjem pokrivaju severni, centralni i južni deo Srbije, obezbediće potpunu geografsku pokrivenost Srbije aktivnostima projekta “Jačanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih na regionalnom nivou u domenu kohezione politike EU”.         

Podeli/Cuvaj
Culinary Trail
Rurall
NRGCOM
Podsticanje primene hibridnih sistema grejanja i hlađenja korišćenjem plitke geotermalne energije u Dunavskom regionu – Danube GeoHeCo
EU Integracije
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
INSiGHTS
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
InnoHPC
Savetnik za žensko preduzetništvo
Dani šumadijske šljive Stragari
Norveška za Vas
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft