29.03.2017 | Razvoj rurala

Objavljen pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine donelo je Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora. Ovim pravilnikom bliže se propisuju podsticaji za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, obrasci zahteva, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Predmet podsticaja su prihvatljivi troškovi investicije za nabavku novog traktora, koji je namenjen, odnosno koji se koristi za izvođenje poljoprivrednih radova u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtarstvu, a čija je snaga motora najviše 100 kilovata (kW). Predmet podsticaja obuhvata novi traktor sa standardnim delovima, uređajima i opremom, koji su uračunati u cenu traktora, uključujući i pripadajuću traktorsku mašinu.

Pravo na podsticaje imaju lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu i to:

  1. Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
  2. Preduzetnik
  3. Privredno društvo
  4. Zemljoradnička zadruga

Podsticaji se utvrđuju u u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 1.800.000 dinara.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem Zahteva za odobravanje prava na podsticaje u roku određenom Javnim pozivom koji je raspisalo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja.

Uz obrazac Zahteva za odobravanje prava na podsticaje podnosilac zahteva pored ostalog dostavlja i:

  1. predračun za nabavku novog traktora, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva,
  2. izjavu proizvođača, odnosno ovlašćenog predstavnika proizvođača da je predmetni traktor namenjen, odnosno može da se koristi za izvođenje poljoprivrednih radova u voćarstvu, vinogradarstvu, odnosno povrtarstvu,
  3. obrazac izjave dobavljača da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna u roku od 150 dana od dana izdavanja predračuna, kao i da nema svojstvo povezanog lica sa podnosiocem zahteva.

Predračun (profaktura, predugovor ili druga vrsta ponude) treba da sadrži naziv proizvođača traktora, godinu proizvodnje, tip, odnosno model traktora, snagu motora izraženu u kilovatima (kW), ukupnu cenu vozila, iznos poreza na dodatu vrednost, način i rok isporuke kao i druge podatke koji se odnose na nabavku predmetne investicije.

Uprava za agrarna plaćanja vrši administrativnu obradu Zahteva za odobravanje prava na podsticaje, proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev kao i službenih evidencija.

Ukoliko, nakon administrativne provere Uprava donese rešenje o odobravanju prava na podsticaj, podnosiocu se pored određenog maksimalnog iznosa podsticaja koji može ostvariti, utvrđuje i rok koji ne može biti duži od 90 dana od prijema rešenja, da u potpunosti realizuje investiciju iz predračuna i podnese zahtev za isplatu podsticaja.

Posle realizacije investicije, koja podrazumeva izvršenje svih radnji vezanih za nabavku predmeta prihvatljive investicije, osim pribavljanja predračuna u roku određenom rešenjem, lice kome je odobreno pravo na podsticaje podnosi Upravi Zahtev za isplatu podsticaja kao i ostalu dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom.

Korisnik podsticaja dužan je da namenski koristi, ne otuđi i ne omogući drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u roku od pet godina od dana isplate podsticaja, kao i da se pridržava drugih obaveza korisnika podsticaja u skladu sa zakonom koji uređuje podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Više informacija i potrebnu dokumentaciju svi zainteresovani mogu pronaći koristići link:  http://uap.gov.rs/vesti/vesti-2017/objavljen-novi-pravilnik-o-podsticajima-za-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednog-gazdinstva-za-nabavku-novog-traktora/

Za sve dodatne informacije i podršku u pripremi dokumentacije svi zainteresovani se mogu obratiti Regionalnoj agenciji.
Podeli/Cuvaj
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft