30.11.2022 | Razvoj MSPP

Javni poziv za učešće u Programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija u 2022. godini

 Razvojna agencija Srbije objavila je Javni poziv za učešće u Programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija u 2022. godini.

Javni poziv je objavljen 25. novembra 2022. godine i trajaće 60 dana, odnosno do 24.01.2023. godine.

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, refundacijom kao sufinansiranje u visini do određenog procenta iznosa opravdanih troškova u iznosu koji ne može biti veći od 23.000.000,00 RSD.

Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava ima Podnosilac prijave koji kumulativno ispunjava sledeće opšte  i  posebne  uslove:

Opšti uslovi:

 1. da je Podnosilac prijave registrovan u APR, odnosno upisan u odgovarajući registar privrednih društava, najkasnije do 1. januara 2019. godine;
 2. da kapital Podnosioca prijave nije u javnoj svojini;
 3. da je Podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 4. da Podnosilac prijave nije u teškoćama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći;
 5. da Podnosilac prijave nije povezan sa kupcem ili potencijalnim kupcem;
 6. da Podnosilac prijave ne ispunjava uslove za sticanje statusa MNK ili nije povezan sa grupacijom koja ispunjava uslove za sticanje statusa MNK, u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva;
 7. Podnosilac prijave koji je povezan sa grupacijom koja ispunjava uslove za sticanje statusa MNK i koji je povezan sa kupcem ili potencijalnim kupcem koji ispunjava uslove za sticanje statusa MNK može učestovati u Programu ukoliko efekat učešća rezultira uvođenjem inovativnog proizvoda;
 8. da Podnosilac prijave nije neopravdano odustao od učešća u prethodnim Programima;
 9. da učešće Podnosioca prijave u prethodnim Programima nije okončano zbog pasivnog držanja Podnosioca prijave zbog kojeg prethodni Program nije mogao biti realizovan;
 10. da prethodno zaključen Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava sa Podnosiocem prijave nije raskinut zbog neizvršenja ugovornih obaveza.

Posebni uslovi:

Tehnički kapacitet: 

 1. da Podnosilac prijave poseduje implementiran sistem kvaliteta ISO 9001.

Poslovni kapacitet: 

 1. da Podnosilac prijave kao pretežnu delatnost obavlja prerađivačku delatnost ili da poseduje proizvodne kapacitete pomoću kojih može obavljati prerađivačku delatnost u: sektoru automobilske industrije – uređaji i komponente za automobilsku industriju (plastika, guma, mašine / oprema) kao i proizvodnji etiketa/bar kodova za potrebe automobilske industrije; sektoru mašina i opreme za druge namene; sektoru obrade metala; sektoru gume i plastike; sektoru proizvodnje kućnih aparata i delova kućnih aparata; sektoru električnih i elektronskih sistema i elemenata električnih i elektronskih sistema;
 2. da Podnosilac prijave obavlja proizvodnju ili poseduje proizvodne kapacitete pomoću kojih može obavljati proizvodnju direktnih materijala ili indirektnih materijala za proizvode koji pripadaju lancima vrednosti u smislu ovog Programa;
 3. da Podnosilac prijave raspolaže mašinama i opremom koje mogu biti upotrebljene za serijsku proizvodnju direktnih materijala i indirektnih materijala u smislu ovog Programa.

Kadrovski kapacitet:

 1. da Podnosilac prijave ima minimum 15 zaposlenih lica u radnom odnosu, na dan objavljivanja Javnog poziva, prema evidenciji CROSO.

Finansijski kapacitet: 

 1. da je Podnosilac prijave u toku 2021. poslovne godine ostvario prihod od prodaje proizvoda u iznosu ne manjem od 35.000.000,00 dinara;
 2. da je udeo prihoda Podnosioca prijave od prodaje proizvoda u Poslovnom prihodu od prodaje (a koji se posmatra za svrhu ovog Programa kao zbir pozicija AOP 1002 - Prihod od prodaje robe i AOP 1005 Prihod od prodaje proizvoda i usluga) veći ili jednak 50% u 2021. godini;
 3. da vrednost osnovnih sredstava, dobijena kao razlika pozicija AOP 0009 (Nekretnine, postrojenja i oprema) i AOP 0012 (Investiciona nekretnina) pojedinačnog, odnosno konsolidovanog bilansa stanja na dan 31.12.2021. godine Podnosioca prijave, nije manja od 35.000.000,00 dinara;
 4. da protiv Podnosioca prijave nije pokrenut prethodni stečajni postupak, nije otvoren stečajni  postupak, nije pokrenut postupak reorganizacije ili nije pokrenut postupak likvidacije.

Bespovratna sredstva se mogu se dodeliti za realizaciju mera intervencija pod kojima se podrazumeva podrška za ulaganje  u materijalnu imovinu, podrška za ulaganje u nematerijalnu imovinu, konsultantska podrška, kao i podrška za uspostavljanje saradnje sa MNK. Korisnik može ostvariti pravo na jednu ili više mera intervencije u skladu sa potrebama poslovanja, dostavljenim Pismom preporuke MNK/Pismom preporuke Dobavljača MNK kao i ostvarenim bodovima nakon okončanja postupka dijagnostike poslovnih performansi.

Uputstvo za sprovođenje Programa možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti na stranici Razvojne agencije Srbije https://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-privrednim-drustvima-za-ulazak-u-lance-dobavljaca-multinacionalnih-kompanija-u-2022-godini

Prijave se podnose elektronski, kreiranjem korisničkog naloga na linku https://prijave.ras.gov.rs/ i verifikacijom internet adrese.


Podeli/Cuvaj
Culinary Trail
Rurall
NRGCOM
Podsticanje primene hibridnih sistema grejanja i hlađenja korišćenjem plitke geotermalne energije u Dunavskom regionu – Danube GeoHeCo
EU Integracije
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
INSiGHTS
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
InnoHPC
Savetnik za žensko preduzetništvo
Dani šumadijske šljive Stragari
Norveška za Vas
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft