09.03.2020 | REDASP

Javni poziv za učešće u Programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija u 2020. godini

Razvojna agencija Srbije raspisala je Javni poziv za učešće u Programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija.

Programom se sufinansiraju aktivnosti korisnika Programa na pripremi i realizaciji unapređenja poslovnih performansi, a u skladu za zahtevima multinacionalnih kompanija.

Proizvodni  sektori  koji  su  predmet  podrške Programa su: 

 • automobilska industrija - uređaji  i  komponente  za  automobilsku  industriju  (plastika,  guma, mašine /oprema)
 • obrada metala
 • sektor mašina i opreme za druge namene
 • sektor gume i  plastike
 • sektor  proizvodnje  kućnih  aparata  i  delova  kućnih  aparata
 • sektor električnih  i  elektronskih  sistema  i  elemenata  električnih  i  elektronskih  sistema

Programom će se sufinansirati sledeće grupe aktivnosti:

 • Ulaganje u materijalnu imovinu Korisnika Programa, pod čime se podrazumeva kupovina proizvodne opreme (do 3 godine starosti) – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u visini do 40% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 12.000.000 RSD
 • Ulaganje u materijalnu imovinu Korisnika Programa, pod čime se podrazumeva unapređenje proizvodnih hala, u skladu sa tehnološkim zahtevima ciljanih industrijskih sektora  – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u visini do 60% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 10.000.000 RSD
 • Ulaganje u materijalnu imovinu Korisnika Programa, pod čime se podrazumeva kupovina i instalacija opreme za automatizaciju / digitalizaciju / optimizaciju postojećih proizvodnih procesa, kao i naprednih sistema / opreme za međufaznu kontrolu kvaliteta i kvaliteta gotovih proizvoda – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u visini do 70% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 15.000.000 RSD
 • Konsultantska podrška za optimizaciju proizvodnih procesa u skladu sa očekivanim standardima upravljanja proizvodnim procesima u ciljnim sektorima, posebno optimizacija postojećih proizvodnih linija, uspostavljanje serijske proizvodnje i primena kontrole kvaliteta – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u visini do 70% do ukupne vrednosti opravdanih troškova a u maksimalnom iznosu od 5.000.000 RSD
 • Konsultantska podrška za uvođenje ili unapređenje korporativnog upravljanja, posebno upravljanje bazirano na rezultatima, strateško i operativno planiranje, upravljanje ljudskim resursima, istraživanje tržišta , izveštavanje kao i izrada i implementacija softverskih rešenja za optimizaciju poslovnih procesa i načina donošenja odluka – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u visini do 70% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 2.500.000 RSD
 • Konsultantska podrška za sertifikaciju sistema kvaliteta prema zahtevima standarda specifičnih industrijskih grana – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u visini do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 2.500.000 RSD

Svaki Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu, s tim što može da aplicira za više od jedne aktivnosti koje su prethodno definisane, a do maksimalnog iznosa intervencije.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po korisniku Programa iznosi 23.000.000,00 dinara, koliki je i prag za dodelu „de minimis“ državne pomoći. Ukoliko je isto privredno društvo već bilo korisnik državne pomoći u tekućoj i prethodne 2 godine, iznos odobrenih bespovratnih sredstava će biti umanjen za taj iznos.

RAS će sufinansirati projekte korisnika Programa kroz refundaciju celokupnog iznosa troškova nastalih u vezi realizacije aktivnosti obuhvaćenih Planom unapređenja korisnika Programa, a koji predstavljaju opravdane troškove u smislu ovog Programa, a nakon završetka projektnih aktivnosti, odnosno nakon kompletne realizacije Plana unapređenja verifikovane od strane RAS, a zajedno sa dostavljenim obrascem zahteva za isplatu.Izuzetno, za aktivnosti kupovine proizvodne opreme (do 3 godine starosti), opreme za automatizaciju / digitalizaciju / optimizaciju, kao i opreme za međufaznu kontrolu kvaliteta i kvaliteta gotovih proizvoda, sufinansiranje projekata korisnika Programa može se realizovati kroz isplatu avansa, u visini od maksimalno 30% odobrenog iznosa, i refundaciju preostalog iznosa opravdanih troškova, a nakon završetka projektnih aktivnosti za ulaganje u materijalnu imovinu (u smislu ovog Programa).

Uputstvo i prateću konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Javni poziv za učešće u Programu je raspisan 02. marta 2020. godine.

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom, se podnose lično ili preporučenom poštom u štampanoj formi, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, na adresu:

Razvojna agencija SrbijeKneza Miloša 12/III,11000 Beogradsa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće u Programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija

Za sve dodatne informacije i podršku u pripremi dokumentacije svi zainteresovani se mogu obratiti Regionalnoj agenciji.
Podeli/Cuvaj
EU Integracije
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft