18.04.2019 | REDASP

Javni poziv za podršku sektorima prerađivačke industrije

Razvojna agencija Srbije raspisala je Javni poziv za podršku sektorima prerađivačke industrije, koji ima za cilj unapređenje poslovnog ambijenta i i povećanje konkurentnosti MMSP u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike.

Pravo da konkurišu imaju MMSP koja su, u trenutku podnošenja prijave, registrovana u Agenciji za privredne registre najmanje dve godine, nisu poslovala sa gubitkom u prethodnoj godini i ispunjavaju uslove propisane Programom.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:

  • uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda,
  • usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa i standarda,
  • nabavku i/ili implementaciju i/ili parametrizaciju i/ili nadgradnju specijalizovanog softvera – ERP.

Raspoloživa sredstva odobravaju se kao sufinansiranje, u visini do 40% iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, za svaku projektnu aktivnost. Maksimalni iznos odobrenih sredstava po korisniku iznosi 1.000.000,00 dinara.

Programom će se sufinansirati samo projektne aktivnosti koje su započete nakon raspisivanja Javnog poziva i nisu završene do trenutka podnošenja prijave za učešće u Programu.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30.09.2019. godine.

Uputstvo, Javni poziv i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Prijava sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnosi lično ili preporučenom poštom u 2 primerka (original i kopija) Regionalnoj agenciji sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške sektorima prerađivačke industrije.
Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft