11.06.2020 | REDASP

Počeo prijem zahteva za Kredite za likvidnost covid - 19 za turizam, ugostiteljstvo i putnički saobraćaj

Fond za razvoj RS počeo je prijem zahteva za Kredite za likvidnost i trajna obrtna sredstva, po posebnim uslovima za privredne subjekte iz oblasti TURIZMA, UGOSTITELJSTVA I SAOBRAĆAJA, po Uredbi u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID – 19.

U skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID – 19 izazvane virusom SARS-CoV-2 za privredne subjekte čija je registrovana pretežna šifra delatnosti iz oblasti turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja utvrđeni su sledeći posebni uslovi::

a) rok otplate do pet godina koji uključuje grejs period do dve godine, ukupno trajanje kredita je do 24 meseca grejsa i do 36 meseci otplate;   

b) kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou;   

v) krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima;   

g) maksimalan iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima može biti:       

  • za preduzetnike i mikro pravna lica do 20.000.000,00 RSD,       
  • za mala pravna lica do 80.000.000,00 RSD i       
  • za srednja pravna lica do 180.000.000,00 RSD;   

d) najviši iznos odobrenog kredita može biti do 80% ostvarenih poslovnih prihoda po poslednje predatom finansijskom izveštaju;   

đ) otplata kredita vršiće se u mesečnim anuitetima; u grejs periodu kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu;   

e) privredni subjekt u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka tri meseca nakon puštanja sredstava u korišćenje, može imati smanjenje broja zaposlenih;   

ž) u zavisnosti od iznosa kredita, korisnici kredita dostavljaju sledeća sredstva obezbeđenja:       

  • do iznosa od 5.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita i jemstvo jednog ili više osnivača ili jemstvo fizičkog lica koje je zaposleno na neodređeno vreme, kod podnosioca zahteva za kredit ili drugog privrednog subjekta,       
  • do iznosa od 20.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, jemstvo jednog ili više osnivača i jemstvo povezanog pravnog lica ili jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koji nije povezano pravno lice sa korisnikom kredita,      
  • do iznosa od 80.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, jemstvo jednog ili više osnivača i jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koji nije povezano pravno lice sa korisnikom kredita,       
  • za iznos iznad 80.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, zaloga na opremi, robi i/ili vozilima u vlasništvu korisnika kredita ili zalogodavca i/ili hipoteka prvog reda. Za klijente iz portfolia Fonda koji već imaju uspostavljene realne/odgovarajuće kolaterale, krediti će se odobravati uz kolateral višeg reda.

Zahtevi se podnose elektronski, sa kompletnom skeniranom dokumentacijom na elektronsku adresu: tus_prijemzahteva_covid19@fondzarazvoj.rs.

Pretežne šifre delatnosti iz oblasti turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja na koje se primenjuju posebni uslovi možete pogledati OVDE

Detaljnije uslove i konkursnu dokumentaciju možete pogledati na adresi Fonda za razvoj https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/likvidnost-covid19.


Podeli/Cuvaj
EU Integracije
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft