Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Jean Monnet

  • Naslov programa: Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Jean Monnet
  • Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
  • Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program za celoživotno učenje (LLP) predstavlja program saradnje u oblasti obrazovanja Evropske unije kojim se podržava razvoj svih nivoa obrazovanja. Cilj LLP je stvaranje društva znanja, održivi ekonomski razvoj, jača društvena kohezija u Evropi.
Jean Monnet koji se odnosi na Evropske integracije i koji obuhvata 3 ključne aktivnosti: tzv Jean Monnet aktivnosti (Jean Monnet moduli, Jean Monnet katedre, Ad personam Jean Monnet katedre, centri izuzetnosti, informativne i istraživačke aktivnosti, informativne i istraživačke aktivnosti u vezi sa izučavanjem EU u školama, udruženja profesora i istraživača stručnjaka za EU, multilateralne istraživačke grupe), podršku evropskim institucijama i podršku evropskim asocijacijama.
Jean Monnet projekti su namenjeni visokoškolskim institucijama unutar i izvan EU, ali i asocijacijama profesora i istraživača, kao i Evropskim asocijacijama koje su aktivne u domenu obrazovanja i obuka na evropskom nivou i šire. Svi Jean Monnet projekti dele se na projekte koji se odnose na izvođenje nastave i projekte koji se odnose na naučnu i istraživačku delatnost.
Institucije iz Srbije mogu da konkurišu za svih 7 vrsta projekata prvog dela potprograma.
  • Aplikanti: Sve vrste obrazovnih institucija kao i različite institucije i organizacije koje su od značaja za obrazovanje i obuke.
  • Finansiranje: Maksimalno učešće EU jeste do 75% projekta.
  • Trajanje projekta: Od jedne do tri godine
  • Rok za prijavu: 15. februar 2012. godine
  • Internet adresa / email: http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/index_en.php
Izvor: Evropska unija

Podeli/Cuvaj
Javni pozivi i konkursi
SIEPA Baza investicionih lokacija
Katalog brownfield lokacija Šumadije i Pomoravlja
SLAP Baza projekata
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft