Program mikrokreditiranja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika sa teritorije opštine Paraćin

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja u partnerstvu sa Societe Generale Bankom Srbija AD uz finansiranje Holcim (Srbija) DOO Popovac realizuju program kreditiranja malih preduzeća sa teritorije opštine Paraćin.

Korisnici kredita su pravna lica i preduzetnici sa teritorije opštine Paraćin koji po poslednjem završnom računu imaju prihode u maksimalnom iznosu do EUR 500.000,00 po srednjem kursu NBS na dan sastavljanja završnog računa, a koji ispunjuavaju sledeće uslove:

 • Dužina poslovanja od 2 do 10 godina
 • Pozitivno poslovanje u prethodne 2 godine
 • Najmanje 5 stalno zaposlenih radnika
 • Da je rezident
 • Da je ostvario minimalni iznos prihoda prema podacima iz poslednjeg dostupnog finansijskog izveštaja od 1.000.000,00 RSD, a za paušalce min. potražni promet (priliv po računu) 1.000.000,00 RSD.
 • Da račun klijenta nije bio blokiran 5 radnih dana neprekidno ili 8 radnih dana ukupno u odvojenim blokadama u prethodnih 12 meseci
 • Da u trenutku podnošenja zahteva nema dospelih dugovanja u otplati bilo kog poslovnog kredita ili prekoračenja u Societe Generale Bansi Srbija AD, koja nije izmirio u roku od 30 dana
 • Da u prethodnih 12 meseci u kreditnom birou pravnog i fizičkog lica nema evidentiranu docnju u kontinuitetu dužu od 30 dana

Uslovi odobravanja kredita:

 • Krediti se odobravaju u iznosu do 10.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan realizacije kredita 
 • Period korišćenja kredita je  do 24 meseca, uz grejs period do 6 meseci
 • Nominalna kamatna stopa je 6% na godišnjem nivou, linearni metod obračuna
 • Administrativni trošak obrade kreditnog zahteva iznosi 0,5% od iznosa realizovanog kredita
 • Sredstva obezbeđenja su: 4 blanko solo menice potpisane i overene od strane Korisnika, 2 blanko solo menice fizičkog lica (vlasnika/ osnivača) sa klauzulom "bez protesta", kao i opcija dodatnog instrumenta obezbeđenja u vidu jemstva drugog pravnog lica ili zaloge na pokretnim stvarima ili hipoteka I reda na uknjiženoj nepokretnosti, u zavisnosti od procene kreditne sposobnosti korisnika kredita, a u skladu sa poslovnom politikom banke. Zaloga može biti i na predmetu finansiranja.
 • Namena kredita: finansiranje osnovnih, obrtnih sredstava, adaptacija poslovnog prostora
 • Po programu se ne finansiraju poslovi iz sledećih sektora:
  • Primarna poljoprivredna proizvodnja
  • Trgovina
  • Samostalne taksi radnje
  • Igre na sreću

Proces prijavljivanja je započeo 13. oktobra 2011. godine, a krediti će biti plasirani najkasnije do 30. juna 2012. godine.

ODGOVARAJUĆU DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI OVDE.

Podeli/Cuvaj
Program Fonda za razvoj Republike Srbije za 2015. godinu
Program mikrokreditiranja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika sa teritorije opštine Paraćin
SeeNet Program - Profili preduzеća Srbije i Bosne i Hercegovine
SeeNet - Ital trade
Klaster Šumadijski cevt
Klaster Netwood
Klaster Šumadija tekstil
Evropska mreža preduzetništva
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft