Partneri

RRASREM


Kao Regionalna razvojna agencija osnovana za područje Sremskog okruga, osnovne aktivnosti Agencije svode se na uspostavljanje i promociju aktivne politike regionalnog razvoja, što predstavlja javni interes građana, privrede i institucija na teritoriji Srema, a u skladu sa uslovima za rad regionalnih agencija definisanim Zakonom o regionalnom razvoju i Strategijom razvoja republike Srbije.

PRINCIPI DELOVANJA AGENCIJE :

 • Korišćenje komparativnih prednosti Sremskog okruga;
 • Promocija lokalnih inicijativa, inovacija i poduzetništva;
 • Stvaranje moderne privredne infrastrukture;
 • Usklađenost sa stručnim znanjem i iskustvom iz drugih regija i područja;
 • Jačanje tehnoloških, ekoloških i ljudskih resursa;
 • Ubrzanje procesa stvaranja novih kvalitetnih radnih mesta;
 • Zaštita prirodnih resursa i očuvanje kulturne baštine.

OSNOVNE AKTIVNOSTI :

 • Priprema regionalnih razvojnih programa i akcionih planova za Srem;
 • Stručni rad na pripremi projekata;
 • Usklađivanje projektnih predloga sa interesima lokalnih samouprava na području Srema, (saveti, pomoć i partnerstvo pri apliciranju);
 • Podrška projektima usmerenim na povećanje konkurentnosti Sremskog okruga i smanjenje nezaposlenosti;
 • Podrska za razvoj vestina i relevantnih kvalifikacija za potrebe zaposlenih;
 • Podrska konkurentnosti preduzeca u regionu i jačanje njihove povezanosti;
 • Sudelovanje u projektnim grupama koje su formulisane za realizaciju projekata u okviru nacionalnih i internacionalnih programa;
 • Poslovi međunarodne, prekogranične i međuopštinske saradnje;
 • Drugi poslovi u skladu sa osnivačkim aktom;

Glavni cilj regionalnog razvoja jeste smanjenje razvojnog zaostajanja Srema u odnosu na druge regione i EU prosek, kao i smanjenje unutar-regionalnih razlika;
Operativni cilj jeste priprema zajedničkih projekata regionalnog karaktera sa ulaganjem u ljudske resurse i preduzetništvo, ruralni i održivi razvoj.

https://rrasrem.rs/

 Regionalna razvojna agencija JUGRegionalna razvojna agencija “JUG” (RRA JUG) osnovana je avgusta 2009. godine, kao društvo sa ograničenom odgovornošću D.O.O, potpisivanjem ugovora od strane predstavnika Grada Niša, 11 opština Nišavskog, Pirotskog i Topličkog okruga, 3 privredna subjekta i 7 predstavnika civilnog sektora.

RRA JUG je oformljena kao potreba svih činilaca da se aktivno uključe u rešavanje lokalnih problema i pospešivanje regionalnog razvoja. Kao takva sačinjena je od svih bitnih činilaca koji mogu da utiču na društveno-ekonomski razvoj najsiromašnijeg regiona u republici Srbiji, bilo da se radi o lokalnim samoupravama koji su direktno odgovorne ili o privrednim subjektima i organizacijama civilnog društva koje svojim aktivnostima u velikoj meri mogu da daju svoj doprinos regionalnom razvoju.

Svi osnivači su jedinstveni u namerama i ciljevima da RRA JUG treba da postane jedan od vodećih faktora u dugoročnom društveno-ekonomskom razvoju Nišavskog, Pirotskog i Topličkog okruga.

RRA JUG će u svom radu težiti da direktno utiče na razvoj regiona kroz uspostavljanje partnerstva, planiranje i kreiranje strategija za odživi razvoj regiona, saradnju sa vladinim institucijama i stranim i domaćim donatorima, međusektorsko povezivanje, podršku lokalnim samoupravama i organizacijama civilnog društva, edukaciju i direktnu implementaciju projekta.

Osnovne nadležnosti RRA Jug su sledeće:

 • Razvoj projekata i projekt menadžment
 • Prikupljanje, analiziranje i predstavljanje podataka
 • Promovisanje i zastupanje
 • Strateško planiranje
 • Poznavanje regionalne ekonomije i odnos sa privatnim sektorom
 • Umrežavanje na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou

RRA Jug je zamišljena kao sredstvo za rešavanje osnovnih nejednakosti i neravnoteža koje postoje između teritorije pokrivene radom asocijacije (Toplički, Nišavski i Pirotski okrug) i drugih delova zemlje.

Sektorski fokus RRA JUG je sledeći:

 1. Privreda u celini: – RRA Jug nastojati da obezbedi sofisticirane analize na makro regionalnom nivou i da deluje kao agent razvoja politika usmerene na svim nivoima. Tu će takođe biti specifičan fokus na nekim sektorima, uključujući sledeće:
  • Razvoj i korišćenje obnovljivih izvora energije
  • Razvoj IT sektora i razvoj softvera koji sa željom da ovaj sektor postane centralna osovina za razvoj regiona
 2. Održivi razvoj: – ovo će uključivati obezbedjivanje da se prirodni potencijali i resursi u regionu se razvijaju na održiv način. Posebna pažnja biće posvećena održivom korišćenje resursa kao što je Stara Planini.
 3. Razvoj ljudskih resursa: – fokus će biti na praćenju ljudskog kapitala u regionu i da obezbedi da je razvijen na način kako bi iskazao svoj puni potencijal. Nadalje, biće preduzeti koraci da se osigura da radna snaga razvija neophodne veštine i znanja kako bi se privukle investiciJe u regionu.
 4. Poljoprivreda / ruralni razvoj: – RRA Jug će podržati razvoj celog ruralnog sektora u regionu posebno fokusirajući se na poljoprivredu i inicijative turizma u ruralnim područjima.
 5. Infrastruktura: – RRA Jug neće imati ulogu u stvarnoj primeni velikih infrastrukturnih projekata, ali će imati ulogu posredovanja u identifikaciji prioritetnih projekata,koji će okupiti zajedničke aktere i identifikovati moguće izvore finansiranja.
https://www.rra-jug.rs/

EU Integracije
Savetnik za žensko preduzetništvo
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Dani šumadijske šljive Stragari
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft