Konkurs u okviru Programa za celoživotno učenje

 • Naslov programa: Program za celoživotno učenje
 • Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
 • Tema (ciljevi / prioriteti programa): Evropska komisija je otvorila novi konkurs za projekte u okviru svih potprograma koji čine Program celoživotnog učenja.
Pregled potprograma koji se odnose na sve nivoe obrazovanja
 • Komenijus (Comenius) – program za opšte obrazovanje, aktivnosti u školama do (i uključujući) nivoa srednjih škola; kroz njega se mogu podržati školska partnerstva počev od jednostavne razmene materijala i informacija između škola, do saradnje u nekim temama u kurikulumu, kao i razmene nastavnika i učenika.
 • Erazmus (Erasmus) – program za sve obrazovne aktivnosti kao i obuke na nivou visokog obrazovanja; Erazmus postoji još od 1987. i jedna je od najpoznatijih EU inicijativa u domenu obrazovanja. Zahvaljujući ovom programu studenti mogu provesti do godinu dana studirajući u nekoj drugoj zemlji učesnici programa (trenutno ih je 32 – sve zemlje EU plus Norveška, Lihtenštajn, Island, Švajcarska i Turska) a da im se taj studijski boravak prizna kod kuće.
 • Leonardo da Vinči (Leonardo da Vinci) – tiče se svih aspekata srednjeg stručnog obrazovanja i obuka; podržava nacionalne strategije za srednje stručno obrazovanje finansirajući niz međunarodnih projekata kojima se stvaraju partnerstva, unapređuje kvalitet, podstiču inovacije i promoviše evropska dimenzija u stručnom obrazovanju.
 • Pored toga LLP inkorporira i tzv. Transverzalni program u kojem su četiri ključne aktivnosti koje se dotiču svih segmenata programa. To su teme koje se bave:
  • razvojem obrazovnih politika (ključna aktivnost 1),
  • specifičnih kurseva za učenje stranih jezika (ključna aktivnost 2),
  • aktivnosti vezane za informacione tehnologije u obrazovanju kad se ove nalaze van specifičnih programa (ključna aktivnost 3)
  • i dalekosežnije aktivnosti za diseminaciju rezultata i primera dobre prakse projekata (ključna aktivnost 4).
 • Žan Mone (Jean Monnet) je takođe deo LLP programa. Žan Mone projekti nude mogućnost finansijske podrške osnivanju Žan Mone katedri (Jean Mone chairs), kurseva i modula u oblasti EU prava, ekonomije, političkih studija o osnivanja EU i istorije EU integracija.
Republika Srbije je (slično kao i Makedonija i Albanija) potvdila svoju nameru da učestvuje u Programu celoživotnog učenja i u toku je procedura po čijem okončanju će joj biti omogućeno da učestvuja kao punopravna učesnica Programa u centralizovanim delovima Programa.
 • Aplikanti: Fizička i pravna lica aktivna u oblasti obrazovanja i treninga.
 • Finansiranje: Najviše 25.000 EUR po jednom projektu.
 • Trajanje projekta: U zavisnosti od tipa projekta (pogledati dokumentaciju)
 • Rok za prijavu: Rokovi za podnošenje predloga projekata u kojima institucije iz Srbije mogu da učestvuju su sledeći:
 • za centralizovane delove potprograma Komenijus, Erazmus, Gruntvig i Leonardo da Vinči (multilateralni projekti, mreže i prateće mere) rok je 2. februar 2012. godine;
 • za centralizovane delove Transverzalnog potprograma rok je 1. mart 2012. godine.
Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti i sa našeg sajta.  

Izvor: Evropska unija

Podeli/Cuvaj
Javni pozivi i konkursi
SIEPA Baza investicionih lokacija
Katalog brownfield lokacija Šumadije i Pomoravlja
SLAP Baza projekata
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft